Noanix Corporation Cn

技术资料

接触角

亲水性涂层接触角 对亲水性涂膜产品的接触角进行测定,结果均在30度以下。

Noacoat_3.4

Noacoat_F2.0

Noacoat_ME2.0
NoaCoat_L

PVP coat

PI coat

NoaCoat_H
NoaCoat_S
疏水性涂层接触角 对疏水性涂膜产品的接触角进行测定,结果均在85度以上。

PO coat

Teflon Coat
Parylene Coat